Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de lening en/of het krediet, vastgelegd in de Overeenkomst overbruggingsfinanciering en/of de Overeenkomst Flexibel Krediet (de “Overeenkomst”) tussen BridgeFund en de krediet- en/of leningnemer (de “Leningnemer”) en alle daaraan voorafgaande aanvragen en aanbiedingen.

2. Betalingen

2.1 Ieder beroep op verrekening of opschorting door de Leningnemer is uitgesloten.
2.2 Als BridgeFund meerdere vorderingen op de Leningnemer heeft, dan bepaalt BridgeFund op welke vordering een betaling -ongeacht de aanwijzing door de Leningnemer- in mindering wordt gebracht.

3. Hoofdelijkheid

3.1 Alle (rechts)personen die partij zijn bij de Overeenkomst, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. Zolang BridgeFund niet volledig is voldaan, zijn zij niet bevoegd eventuele rechten uit subrogatie uit te oefenen en zijn regresvorderingen achtergesteld bij vorderingen van BridgeFund.

4. Informatie

4.1 De Leningnemer dient BridgeFund te voorzien van juiste en volledige informatie omtrent haar financiële situatie. De Leningnemer zal op eerste verzoek van BridgeFund alle nadere of aanvullende (financiële) informatie verschaffen die BridgeFund in redelijkheid verlangt.
4.2 De Leningnemer zal BridgeFund onverwijld op de hoogte stellen van wijzigingen in haar financiële positie, zakelijke omstandigheden, juridische structuur of eigendoms- en/of zeggenschapsverhoudingen.

5. Zekerheden

5.1 De Leningnemer is verplicht om op eerste verzoek van BridgeFund (aanvullende) zekerheid te stellen voor alle huidige en toekomstige vorderingen van BridgeFund uit hoofde van de Overeenkomst of uit welke andere hoofde dan ook. Deze zekerheid kan bestaan uit een pandrecht op huidige en toekomstige roerende zaken en voorwaardelijke eigendomsrechten daarop, een pandrecht huidige en toekomstige vorderingen en -immateriële activa en/of een hypotheekrecht op registerzaken. De kosten zijn voor rekening van de Leningnemer.
5.2 Vorderingen en zaken die aan BridgeFund zijn verpand kunnen door de Leningnemer niet worden overgedragen, tenzij dat plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. De genoemde vorderingen en zaken kunnen in geen geval worden bezwaard met beperkte rechten.
5.3 De Leningnemer zal ervoor zorgen dat zij beschikt over toereikende verzekeringsdekking voor alle aan BridgeFund verpande activa en de bijbehorende polissen op eerste verzoek aan BridgeFund verstrekken.

6 Wijziging betaalrekening

6.1 Het is de Leningnemer niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst haar inkomende betalingsstromen via een ander bankrekeningnummer te Iaten verlopen dan de bankrekening waarop de automatische incassomachtiging aan BridgeFund is afgegeven.

7 Vervroegde opeisbaarheid

7.1 Alle vorderingen van BridgeFund op de Leningnemer uit hoofde van een Overeenkomst zijn ineens opeisbaar, zonder dat daarvoor een schriftelijke mededeling aan de Leningnemer nodig is, indien:
a. de Leningnemer haar onderneming staakt, de rechtsvorm wijzigt of overdraagt (daaronder begrepen de overdracht van een aanzienlijk deel van de activa van de onderneming) zonder BridgeFund daarover vooraf te informeren;
b. faillissement van of surseance van betaling voor de Leningnemer wordt aangevraagd;
c. er beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de Leningnemer;
d. de Leningnemer handelt in strijd met artikel 4, 5 en/of artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden
e. de Leningnemer in verzuim raakt ten aanzien van enige (andere) Overeenkomst overbruggingsfinanciering en/of enige (andere) Overeenkomst Flexibel Krediet tussen Leningnemer en BridgeFund.
7.2 BridgeFund kan de Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een termijn van 14 dagen, indien:
a. in geval van de Overeenkomst Overbruggingsfinanciering: er een achterstand is van 5 betalingstermijnen of meer ten opzichte van het aflossingsschema;
b. in geval van een Overeenkomst Flexibel Krediet: een automatische incasso niet slaagt of wordt gestorneerd en de betreffende betaling niet alsnog binnen 7 dagen na een verzoek tot aanzuivering wordt opgeheven;
c. de Leningnemer een verplichting uit de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden niet of niet tijdig nakomt.

8 Buitengerechtelijke kosten en boeterente

8.1 Indien de Leningnemer een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet op tijd of niet behoorlijk nakomt, dan zal het op de eerste dag van het verzuim resterende saldo van de Lening worden verhoogd met een percentage van 15% ter vergoeding van buitengerechtelijke kosten, met een minimum van EUR 250.
8.2 Over het bedrag van de Lening ten aanzien waarvan de Leningnemer in verzuim is, is de Leningnemer een boeterente verschuldigd van 2% per maand, naast de overeengekomen rente/premie/opnamevergoeding.

9 Privacy

9.1 Leningnemer garandeert dat de verwerking van persoonsgegevens door Leningnemer voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (in zijn geheel verder: ‘AVG’), waaronder de informatieverstrekking aan betrokkenen met betrekking tot de verstrekking van persoonsgegevens door Leningnemer aan BridgeFund en de verwerking daarvan door BridgeFund.
9.2 Indien op BridgeFund in verband met de verwerking van door Leningnemer verstrekte persoonsgegevens een informatieverplichting jegens relaties, zoals klanten en leveranciers, van Leningnemer mocht rusten, zal Leningnemer op eigen kosten daaraan voldoen in overleg met en ten behoeve van BridgeFund. Leningnemer verleent de medewerking en verstrekt de informatie die BridgeFund nodig acht om zelf aan de AVG te voldoen en waarom BridgeFund verzoekt, een en ander op eigen kosten van Leningnemer.
9.3 Leningnemer is aansprakelijk voor alle kosten en schade van BridgeFund, daaronder begrepen opgelegde boetes en verbeurde dwangsommen, die het gevolg is van niet naleving door Leningnemer van de AVG en van dit artikel.

10 Overdraagbaarheid

10.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BridgeFund is de Leningnemer niet bevoegd (enig deeI van) haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen.
10.2 BridgeFund is bevoegd haar rechtsverhouding tot de Leningnemer uit hoofde van de Overeenkomst met de daaraan verbonden (neven)rechten, (gedeeltelijk) over te dragen aan een derde.
10.3 Alle bevoegdheden, rechten en verplichtingen van BridgeFund kunnen na juridische fusie of na juridische splitsing van BridgeFund (ook) zelfstandig- en hoofdelijk- worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen door de rechtsopvolger(s) van BridgeFund.

11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van BridgeFund voor gederfde winst en andere vormen van zuivere vermogensschade is in alle gevallen uitgesloten.

12 Slotbepalingen

12.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen tussen de Leningnemer en BridgeFund kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
12.3 Artikel 9, artikel 11 en dit artikel blijven ook van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

Bekijk de algemene voorwaarden van onze Open Banking-partner hier.