Privacy
verklaring

Bescherming van jouw privacy is voor BridgeFund van het grootste belang. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij dat doen, welke grondslagen wij daarvoor hebben en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Daarnaast kun je in deze verklaring lezen met wie wij gegevens delen, welke beveiligingsmaatregelen wij treffen om je persoonsgegevens te beschermen en wat jouw rechten zijn.

1. BridgeFund

BridgeFund is een online platform dat een brug slaat tussen de financiële behoeftes van ondernemers, zonder tussenkomst van een bank. Aan de ene kant stellen ondernemers en ondernemingen geld beschikbaar aan het platform in ruil voor rendement en aan de andere kant kunnen ondernemers en ondernemingen dit geld lenen om te investeren. BridgeFund bewaakt de balans tussen vraag en aanbod, kwalificeert de deelnemers en zorgt dat het geld veilig en snel heen en weer gaat. In dat kader verwerkt BridgeFund bedrijfsgegevens en persoonsgegevens. Bedrijfsgegevens worden niet beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), persoonsgegevens wel. Het gebruik van persoonsgegevens door BridgeFund is hieronder nader uitgewerkt.

BridgeFund B.V. (hierna: “BridgeFund”, “wij” of “ons”) is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden op en via de website www.bridgefund.nl. BridgeFund is gevestigd in Amsterdam (1079 LK) aan de Amsteldijk 216 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70304580. Per e-mail is BridgeFund bereikbaar via contact@bridgefund.nl.

2. De door BridgeFund verwerkte gegevens

BridgeFund kan onderstaande categorieën van persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslag(en):

Leningnemers

BridgeFund kan voor de volgende doeleinden de volgende gegevens van leningnemers verwerken:

Soort (persoons)gegevens Doeleinden Grondslagen
Identificerende gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, kopie identiteitsbewijs (de gehele looptijd + nog 3 maanden geldig na verstrijken lening), KvK-nummer, UBO-gegevens.
Om jouw identiteit te verifiëren en jouw persoonlijke gegevens en contactgegevens te bevestigen, zodat we een overeenkomst kunnen sluiten of uitvoeren, waaronder het leveren van producten en/of diensten.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
Om je kredietwaardigheid te kunnen analyseren.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen ter voorkoming van strafbare feiten.
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
Financiële gegevens, zoals bankbestanden, jaarrekening, btw-aangiften, schuldenformulier
Om een overeenkomst te kunnen sluiten of uitvoeren, waaronder het leveren van producten en/of diensten.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
Om je kredietwaardigheid te kunnen analyseren.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
 • Toestemming
Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen ter voorkoming van strafbare feiten.
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Funders

BridgeFund kan voor de volgende doeleinden de volgende gegevens van funders verwerken:

Soort (persoons)gegevens Doeleinden Grondslagen
Identificerende gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, kopie identiteitsbewijs (de gehele looptijd + nog 3 maanden geldig na verstrijken funding), KvK-nummer, UBO-gegevens.
Om jouw identiteit te verifiëren en jouw persoonlijke gegevens en contactgegevens te bevestigen, zodat we een overeenkomst kunnen sluiten of uitvoeren.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen ter voorkoming van strafbare feiten.
 • Wettelijke verplichting
Financiële gegevens, zoals herkomst vermogen en bankrekeningnummer.
Om een overeenkomst te kunnen sluiten of uitvoeren.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen ter voorkoming van strafbare feiten.
 • Wettelijke verplichting

Klantenservice

In het kader van klantenservice-activiteiten van BridgeFund, kan BridgeFund de volgende gegevens verwerken:

Soort (persoons)gegevens Doeleinden Grondslagen
Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, en verdere persoonsgegevens die je tijdens het contact verstrekt. Om je klantenservice aan te kunnen bieden via telefoon en e-mail.
 • Ter sluiting van een overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Marketing

In het kader van marketingactiviteiten van BridgeFund, kan BridgeFund de volgende gegevens verwerken:

Soort (persoons)gegevens Doeleinden Grondslagen
Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam
 • Om je te kunnen informeren over vergelijkbare producten en/of diensten van BridgeFund.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang (als je al klant bent, tenzij je je hebt afgemeld)

Sollicitanten

In het kader van de sollicitatieprocedure van BridgeFund, kan BridgeFund de volgende gegevens van sollicitanten verwerken:

Soort (persoons)gegevens Doeleinden Grondslagen
Sollicitatiegegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, motivatie, foto, cv, burgerlijke staat, residentship, verdere persoonsgegevens die je tijdens de sollicitatieprocedure aan ons verstrekt.
 • Om een sollicitatieprocedure uit te kunnen voeren.
 • Ter sluiting van een overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

3. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Bridgefund maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering bij het gedeeltelijk accepteren of afwijzen van de lening aanvraag. Een voorbeeld van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering is de klantacceptatie en transactiemonitoring waartoe wij wettelijk verplicht zijn en wat noodzakelijk is om een overeenkomst aan te gaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het komt voor dat wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. Het kan onder meer gaan om besluiten die leiden tot een afwijzing, omdat er niet wordt voldaan aan de voorwaarden van Bridgefund. De beslissing wordt genomen op basis van informatie die wij van je hebben ontvangen, informatie van externe bronnen, zoals openbare en particuliere registers en andere derden en ook in sommige gevallen het eerdere betalingsgedrag bij Bridefund.

Bridgefund maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om eerlijke en verantwoorde beslissingen te nemen met betrekking tot kredietverlening. Bridgefund zal geen lening verstrekken en kan een al verstrekte lening opzeggen als blijkt dat de klant betalingsproblemen heeft of onjuiste informatie heeft verstrekt.

De kredietbeoordelingsmethoden van Bridgefund worden regelmatig getest om er zeker van te zijn dat deze eerlijk, doelmatig en onbevooroordeeld blijven. Je hebt natuurlijk hierin verschillende rechten, bijvoorbeeld het recht van het krijgen van een toelichting op het geautomatiseerde besluit, het recht om jouw standpunt aan ons te laten weten, het recht dit besluit aan te vechten en het recht op menselijke tussenkomst. Hiervoor kan er contact worden opgenomen met Bridgefund per e-mail via contact@bridgefund.nl of per post via het adres Amsteldijk 216, 1079 LK Amsterdam.

Profilering

Bridgefund maakt daarnaast gebruik van profilering om beslissingen te nemen op basis van je financiële gegoedheid bij het gebruik van de diensten van ons. Om overkreditering te voorkomen en sneller in te grijpen wanneer je in betalingsmoeilijkheden dreigen re raken, kunnen we gebruik maken van profilering. Wij maken dan eerst een lijst met de meest voorkomende eigenschappen van klanten die financiële problemen hebben gekregen. Deze eigenschappen vormen samen het profiel. Daarna kijken wij of er klanten zijn die aan dit profiel voldoen Tot slot bepalen wij wat wij kunnen doen om te voorkomen dat deze klanten betalingsmoeilijkheden krijgen en hoe wij deze klanten kunnen helpen. De toezichthouder op het gebied van Zorgplicht en Klant Belang Centraal verwacht van de financiële dienstverlener een doorlopende en actieve monitoring op de financiële situatie van alle klanten om overkreditering te voorkomen.

Ook wanneer je een financiering wilt afnemen en ook tijdens de looptijd maken wij gebruik van profilering. Om zowel de risico’s voor jou, maar ook voor ons goed in te kunnen schatten, maken wij een risicoanalyse. Dit doen wij als je een nieuwe klant bent, maar ook als je als bestaande klant andere producten van ons wilt afnemen. Uit ervaring weten wij dat bepaalde kenmerken een aanwijzing zijn of je een krediet makkelijk kunt terugbetalen. Deze kenmerken beoordelen wij in de risicoanalyse. Klanten die normaal gesproken een lening kunnen terugbetalen, delen een aantal kenmerken. En klanten die dat niet kunnen ook. Op basis van jouw kenmerken wordt een profiel opgesteld. Wij vergelijken jouw gegevens met onze bestaande profielen. Daarna schatten wij het risico in of je de lening kunt terugbetalen.

Tot slot gebruiken wij ook profilering om je op de hoogte te brengen van producten en diensten van ons. Als wij je tips en aanbiedingen sturen, proberen wij op basis van een aantal kenmerken te achterhalen waar jouw interesses liggen. Wij kijken dan bijvoorbeeld naar een leeftijdscategorie en of je al andere producten bij ons heeft. We zullen altijd eerst nagaan of je bezwaar hebt aangetekend tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Natuurlijk toetsen wij het gebruik van persoonsgegevens aan de privacyregels. Je kunt altijd bezwaar maken tegen profileren voor direct marketing doeleinden.

4. De verstrekking van jouw gegevens aan derden

Bij het uitvoeren van haar activiteiten maakt Bridgefund gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld om data (in Europa) op te laten slaan in de cloud, voor gebruik van CRM-oplossingen of voor HR- en marketingdoeleinden. In bepaalde gevallen zal het gaan om zogenaamde verwerkers die in opdracht van Bridgefund persoonsgegevens verwerken. Waar nodig zal Bridgefund met die partijen verwerkersovereenkomsten sluiten, met daarin afspraken en verplichtingen t.a.v. onder meer adequate beveiliging van persoonsgegevens. BridgeFund kan daarnaast gegevens aan derden, zoals politie/justitie, toezichthouders en de Belastingdienst, verstrekken als wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling. Daarnaast kan BridgeFund gegevens verstrekken aan derden in het kader van juridische en incassodienstverlening.

5. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

We proberen jouw gegevens binnen de EER- regio te verwerken. Echter worden jouw gegevens in sommige gevallen ook buiten de EER- regio verwerkt bijvoorbeeld in het kader van een uitbestedingsovereenkomst. Daarvoor gelden extra regels. Dat komt omdat niet in alle landen dezelfde strenge privacyregels gelden als in de EER- regio. Indien jouw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt in een derde land (een land zonder passend beschermingsniveau zoals aangegeven door de Europese Commissie), zorgt Bridgefund ervoor dat de juiste overeenkomst die voldoet aan de Europese standaard zoals de EU Standard Contractual Clauses met betrekking tot de gegevensverwerking tot stand komt (verwerkersovereenkomst, gezamenlijke overeenkomst voor verwerkingsverantwoordelijke of bepalingen voor verwerkingsverantwoordelijke). Daarnaast zorgt Bridgefund ervoor dat er een geschikt overdrachtsmechanisme is, zoals EU-modelcontractbepalingen. Op deze manier zorgt Bridgefund ervoor dat jouw persoonsgegevens altijd op minimaal hetzelfde niveau zijn beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens zijn gewaarborgd.

6. De beveiliging van jouw gegevens

BridgeFund vindt het belangrijk dat jouw gegevens veilig zijn. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo maakt BridgeFund gebruik van Amazon Relational Database Service. Amazon RDS is een beheerde SQL-databaseservice die wordt aangeboden door Amazon Web Services (AWS). Amazon RDS ondersteunt verschillende database-engines voor het opslaan en organiseren van gegevens en helpt bij databasebeheertaken, zoals migratie, back-up, herstel en patching.

7. Bewaartermijnen

BridgeFund bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen en/of niet langer dan de wet bepaalt. BridgeFund hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens van ontvangers van de nieuwsbrief: deze gegevens worden direct na afmelding voor de nieuwsbrief verwijderd.
 • Persoonsgegevens van sollicitanten: deze gegevens worden binnen 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd. Met toestemming van de sollicitant kunnen deze gegevens eventueel tot 1 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure worden bewaard, bijvoorbeeld met het oog op het vrijkomen van een passende functie in de nabije toekomst.
 • Alle overige gegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn om de daarvoor gestelde doelen te realiseren of niet langer dan de wet bepaalt.

8. Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens (behoudens vrijstellingen of uitzonderingen):

 • Het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit);
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om jouw toestemming in te trekken;
 • Het recht om jouw gegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer je jouw toestemming intrekt;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je van mening bent dat BridgeFund handelt in strijd met de geldende privacyregels.

BridgeFund wil je erop te wijzen dat niet alle hierboven omschreven rechten absolute rechten zijn en dat BridgeFund onder bepaalde omstandigheden aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Elk verzoek zullen wij afzonderlijk beoordelen aan de hand van de specifieke omstandigheden. Mocht BridgeFund aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven, dan zullen wij dit gemotiveerd aan je kenbaar maken.

Indien je een of meerdere van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen per e-mail via contact@bridgefund.nl of per post via het adres Amsteldijk 216, 1079 LK Amsterdam.

Als je het niets eens bent met onze beslissing, kun je een klacht indienen bij onze externe Functionaris voor Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor deze website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

BridgeFund heeft een externe Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld: mevrouw mr. Els Doornhein van De Vos & Partners Advocaten. Mevrouw Doornhein is zowel via e-mail (edoornhein@devos.nl) als per post (Postbus 1031, 1000 BA Amsterdam) te bereiken.

9. Cookie beleid

Ter optimalisering van de dienstverlening maakt BridgeFund gebruik van cookies Via cookies verzamelt Bridgefund informatie die door je browser wordt opgeslagen op de computer. De toepassing van cookies kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld via de instellingen van je internetbrowser. Bekijk hier onze cookieverklaring.

10. Overdracht onderneming

In geval van verkoop, fusie of faillissement kunnen persoonsgegevens in de toekomst worden overgedragen aan een andere partij. Voor zover mogelijk en vereist zal BridgeFund je in voorkomend geval informeren.

11. Links naar websites van derden

De website van BridgeFund kan links bevatten naar websites van derden. Deze sites hebben eigen privacy verklaringen en BridgeFund is niet verantwoordelijk voor hun activiteiten en de wijze waarop zij omgaan met gegevens.

12. Functionaris Gegevensbescherming

Bridgefund heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Bridgefund. De FG is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Vragen

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring of uw privacy, kun je contact met ons opnemen per e-mail via contact@bridgefund.nl of per post via het adres Amsteldijk 216, 1079 LK Amsterdam.

14. Wijzigingen

BridgeFund behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment en om welke reden dan ook te wijzigen. De meest recente privacyverklaring kun je vinden op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2023.

Bekijk het privacybeleid van onze Open Banking-partner hier.