Privacy
verklaring

Bescherming van jouw privacy is voor BridgeFund van het grootste belang. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij dat doen, welke grondslagen wij daarvoor hebben en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Daarnaast kun je in deze verklaring lezen met wie wij gegevens delen, welke beveiligingsmaatregelen wij treffen om je persoonsgegevens te beschermen en wat jouw rechten zijn.

1. BridgeFund

BridgeFund is een online platform dat een brug slaat tussen de financiële behoeftes van ondernemers, zonder tussenkomst van een bank. Aan de ene kant stellen ondernemers en ondernemingen geld beschikbaar aan het platform in ruil voor rendement en aan de andere kant kunnen ondernemers en ondernemingen dit geld lenen om te investeren. BridgeFund bewaakt de balans tussen vraag en aanbod, kwalificeert de deelnemers en zorgt dat het geld veilig en snel heen en weer gaat. In dat kader verwerkt BridgeFund bedrijfsgegevens en persoonsgegevens. Bedrijfsgegevens worden niet beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), persoonsgegevens wel. Het gebruik van persoonsgegevens door BridgeFund is hieronder nader uitgewerkt.

BridgeFund B.V. (hierna: “BridgeFund”, “wij” of “ons”) is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden op en via de website www.bridgefund.nl. BridgeFund is gevestigd in Amsterdam (1079 LK) aan de Amsteldijk 216 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70304580. Per e-mail is BridgeFund bereikbaar via contact@bridgefund.nl.

2. De door BridgeFund verwerkte gegevens

BridgeFund kan onderstaande categorieën van persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslag(en):

Aanvragers

Aanvragers zijn bedrijven die een krediet hebben aangevraagd welke (nog) niet is toegewezen. BridgeFund kan voor de volgende doeleinden de volgende gegevens van aanvragers verwerken:

Soort (persoons)gegevens Doeleinden Grondslagen
Identificerende gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, KvK-nummer, UBO-gegevens. Afhankelijk van de fase waarin de aanvraag zich bevindt, kan ook een kopie identiteitsbewijs (de gehele looptijd + nog 3 maanden geldig na verstrijken lening) worden verwerkt.
 • Om jouw identiteit te verifiëren en jouw persoonlijke gegevens en contactgegevens te bevestigen, zodat we een overeenkomst kunnen sluiten of uitvoeren, waaronder het leveren van producten en/of diensten.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Om je kredietwaardigheid te kunnen analyseren.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
 • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen ter voorkoming van strafbare feiten.
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
Financiële gegevens, zoals bankbestanden, jaarrekening, btw-aangiften, schuldenformulier, afhankelijk van de fase waarin de aanvraag zich bevindt
 • Om een overeenkomst te kunnen sluiten of uitvoeren, waaronder het leveren van producten en/of diensten.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
 • Om je kredietwaardigheid te kunnen analyseren.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
 • Toestemming
 • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen ter voorkoming van strafbare feiten.
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Leningnemers

BridgeFund kan voor de volgende doeleinden de volgende gegevens van leningnemers verwerken:

Soort (persoons)gegevens Doeleinden Grondslagen
Identificerende gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, kopie identiteitsbewijs (de gehele looptijd + nog 3 maanden geldig na verstrijken lening), KvK-nummer, UBO-gegevens.
 • Om jouw identiteit te verifiëren en jouw persoonlijke gegevens en contactgegevens te bevestigen, zodat we een overeenkomst kunnen sluiten of uitvoeren, waaronder het leveren van producten en/of diensten.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Om je kredietwaardigheid te kunnen analyseren.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
 • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen ter voorkoming van strafbare feiten.
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
Financiële gegevens, zoals bankbestanden, jaarrekening, btw-aangiften, schuldenformulier
 • Om een overeenkomst te kunnen sluiten of uitvoeren, waaronder het leveren van producten en/of diensten.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
 • Om je kredietwaardigheid te kunnen analyseren.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
 • Toestemming
 • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen ter voorkoming van strafbare feiten.
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Funders

BridgeFund kan voor de volgende doeleinden de volgende gegevens van funders verwerken:

Soort (persoons)gegevens Doeleinden Grondslagen
Identificerende gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, kopie identiteitsbewijs (de gehele looptijd + nog 3 maanden geldig na verstrijken funding), KvK-nummer, UBO-gegevens.
 • Om jouw identiteit te verifiëren en jouw persoonlijke gegevens en contactgegevens te bevestigen, zodat we een overeenkomst kunnen sluiten of uitvoeren.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
 • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen ter voorkoming van strafbare feiten.
 • Wettelijke verplichting
Financiële gegevens, zoals herkomst vermogen en bankrekeningnummer.
 • Om een overeenkomst te kunnen sluiten of uitvoeren.
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst
 • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen ter voorkoming van strafbare feiten.
 • Wettelijke verplichting

Klantenservice

In het kader van klantenservice-activiteiten van BridgeFund, kan BridgeFund de volgende gegevens verwerken:

Soort (persoons)gegevens Doeleinden Grondslagen
Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, en verdere persoonsgegevens die je tijdens het contact verstrekt.
 • Om je klantenservice aan te kunnen bieden via telefoon en e-mail.
 • Ter sluiting van een overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Marketing

In het kader van marketingactiviteiten van BridgeFund, kan BridgeFund de volgende gegevens verwerken:

Soort (persoons)gegevens Doeleinden Grondslagen
Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam
 • Om je te kunnen informeren over vergelijkbare producten en/of diensten van BridgeFund.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang (als je al klant bent, tenzij je je hebt afgemeld)

Sollicitanten

In het kader van de sollicitatieprocedure van BridgeFund, kan BridgeFund de volgende gegevens van sollicitanten verwerken:

Soort (persoons)gegevens Doeleinden Grondslagen
Sollicitatiegegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, motivatie, foto, cv, burgerlijke staat, residentship, verdere persoonsgegevens die je tijdens de sollicitatieprocedure aan ons verstrekt.
 • Om een sollicitatieprocedure uit te kunnen voeren.
 • Ter sluiting van een overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

3. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Bridgefund maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst en/of profilering bij het gedeeltelijk accepteren of afwijzen van de lening aanvraag. Een leningaanvraag wordt altijd door een persoon binnen Bridgefund beoordeeld. Deze beslissing wordt gemaakt op basis van informatie over een onderneming, en niet op basis van informatie over een natuurlijke persoon. Wij kunnen dan ook slechts leningaanvragen in behandeling nemen als daarbij informatie wordt verschaft over een zakelijke rekening.  

Wij gebruiken profilering om je op de hoogte te brengen van producten en diensten van ons. Als wij je tips en aanbiedingen sturen, categoriseren we jou op basis van de door jou afgenomen diensten en de duur daarvan om zo in te schatten welke inhoud mogelijk relevant voor jou is. We zullen altijd eerst nagaan of je bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden. Natuurlijk toetsen wij het gebruik van persoonsgegevens aan de privacyregels. Je kunt altijd bezwaar maken tegen profileren voor direct marketing doeleinden.

4. De verstrekking van jouw gegevens aan derden

Voor zover dit noodzakelijk is voor de hierna te omschrijven doeleinden delen wij jouw persoonsgegevens met de volgende (categorieën van) ontvangers:

 • Groepsvennootschappen, voor zover dit noodzakelijk is voor compliance, interne rapporten audit- of beveiligingsdoeleinden, of voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkenen;
 • Overheidsinstanties, rechtbanken, toezichthoudende autoriteiten, de Belastingdienst, rechtshandhavingsinstanties of inlichtingendiensten, indien wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te verstrekken;
 • Onze accountant, juridische adviseurs, incassodienstverleners en andere professionele dienstverleners die door ons zijn ingeschakeld om redenen van compliance;
 • Leveranciers van IT-diensten die wij gebruiken, bijvoorbeeld CRM-oplossingen;
 • Leverancier van diensten die wij gebruiken om de effectiviteit van onze diensten en websites te meten;
 • Derden die BridgeFund of één of meer van haar onderdelen willen overnemen of geïnteresseerd zijn in het overnemen ervan, met inbegrip van de partijen die zijn betrokken bij de advisering over een dergelijke transactie.

5. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

We proberen jouw gegevens binnen de EER te verwerken. In sommige gevallen worden jouw gegevens ook buiten de EER verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van een uitbestedingsovereenkomst. Als wij jouw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EER (de zogenaamde ‘derde landen’) dan zorgt Bridgefund voor passende waarborgen in de zin van de AVG. Meer specifiek leggen wij de ontvangers van persoonsgegevens contractuele verplichtingen op om jouw gegevens te adequaat beschermen met behulp van de modelcontractbepalingen (SCC’s) die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Wij zullen vooraf (waar nodig met de hulp van de ontvangers in derde landen) per geval beoordelen of de wetgeving en de praktijk van het derde land afbreuk doet aan de doeltreffendheid van de SCC’s. Als dat het geval is, dan nemen wij aanvullende maatregelen om de leemten in de bescherming op te vullen en deze op het door de EU-wetgeving vereiste niveau te brengen. Op verzoek delen wij een kopie van de door ons overeengekomen SCC’s.

6. De beveiliging van jouw gegevens

BridgeFund vindt het belangrijk dat jouw gegevens veilig zijn. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo maakt BridgeFund gebruik van Amazon Relational Database Service. Amazon RDS is een beheerde SQL-databaseservice die wordt aangeboden door Amazon Web Services (AWS). Amazon RDS ondersteunt verschillende database-engines voor het opslaan en organiseren van gegevens en helpt bij databasebeheertaken, zoals migratie, back-up, herstel en patching. 

7. Bewaartermijnen

BridgeFund bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen en/of niet langer dan de wet bepaalt. BridgeFund hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens van ontvangers van de nieuwsbrief: deze gegevens worden direct na afmelding voor de nieuwsbrief verwijderd.
 • Persoonsgegevens van sollicitanten: deze gegevens worden binnen 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd. Met toestemming van de sollicitant kunnen deze gegevens eventueel tot 1 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure worden bewaard, bijvoorbeeld met het oog op het vrijkomen van een passende functie in de nabije toekomst.
 • Alle overige gegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn om de daarvoor gestelde doelen te realiseren of niet langer dan de wet bepaalt. 

8. Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens (behoudens vrijstellingen of uitzonderingen):

 • Het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit);
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om jouw toestemming in te trekken;
 • Het recht om jouw gegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer je jouw toestemming intrekt;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je van mening bent dat BridgeFund handelt in strijd met de geldende privacyregels.

BridgeFund wil je erop te wijzen dat niet alle hierboven omschreven rechten absolute rechten zijn en dat BridgeFund onder bepaalde omstandigheden aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Elk verzoek zullen wij afzonderlijk beoordelen aan de hand van de specifieke omstandigheden. Mocht BridgeFund aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven, dan zullen wij dit gemotiveerd aan je kenbaar maken. 

Indien je een of meerdere van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen per e-mail via contact@bridgefund.nl of per post via het adres Amsteldijk 216, 1079 LK Amsterdam.

Indien je het niets eens bent met onze beslissing, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor deze website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

9. Cookie beleid

Ter optimalisering van de dienstverlening maakt BridgeFund gebruik van cookies Via cookies verzamelt Bridgefund informatie die door je browser wordt opgeslagen op de computer. De toepassing van cookies kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld via de instellingen van je internetbrowser. Bekijk hier onze cookieverklaring. 

10. Overdracht onderneming

In geval van verkoop, fusie of faillissement kunnen persoonsgegevens in de toekomst worden overgedragen aan een andere partij. Voor zover mogelijk en vereist zal BridgeFund je in voorkomend geval informeren.

11. Links naar websites van derden

De website van BridgeFund kan links bevatten naar websites van derden. Deze sites hebben eigen privacy verklaringen en BridgeFund is niet verantwoordelijk voor hun activiteiten en de wijze waarop zij omgaan met gegevens. 

12. Functionaris Gegevensbescherming

Bridgefund heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Bridgefund. De FG is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

13. Vragen

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring of uw privacy, kun je contact met ons opnemen per e-mail via contact@bridgefund.nl of per post via het adres Amsteldijk 216, 1079 LK Amsterdam.

14. Wijzigingen

BridgeFund behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment en om welke reden dan ook te wijzigen. De meest recente privacyverklaring kun je vinden op onze website. 
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 december 2023.