Privacy Statement

Bescherming van uw privacy is voor BridgeFund B.V. van het grootste belang.

Wij zullen alles in het werk stellen om de door u verstrekte (persoons)gegevens met zorg te behandelen. BridgeFund B.V. is daarbij gehouden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht.

In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke informatie BridgeFund B.V. verzamelt, hoe zij daarmee omgaat, en hoe uw privacy gewaarborgd wordt. Via ons privacyreglement maken wij aan u kenbaar welke gegevens wij opslaan en welke worden verzonden aan derden. Wij raden u nadrukkelijk aan dit privacyreglement nauwlettend te lezen.

BridgeFund

BridgeFund B.V. is verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt op en via de website www.pinkrediet.nl of www.bridgefund.nl. BridgeFund B.V. erkent dat zij verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is.

BridgeFund B.V. is gevestigd in Amsterdam (1079 LK) aan de Amsteldijk 216 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70304580. Elektronisch is zij bereikbaar via contact@bridgefund.nl.

Welke informatie verzamelt en verwerkt BridgeFund B.V.?

U geeft door accordering van dit privacystatement BridgeFund B.V. ondubbelzinnige toestemming om de door u aan ons verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden te mogen gebruiken:

 • voor het leveren van de producten en/of diensten;
 • voor de beschikbaarstelling van de website;
 • om u informatie toe te kunnen zenden over de al dan niet toekomstige producten en/of diensten­­ van BridgeFund B.V.;
 • ter beveiliging van de website c.q. bescherming van de belangen van BridgeFund B.V.;
 • om geanonimiseerde statistische gegevens te kunnen raadplegen;
 • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op BridgeFund B.V. rustende wettelijke verplichtingen;
 • om de producten en/of diensten van BridgeFund B.V. beter af te stemmen op de wensen en behoeften van haar gebruikers;
 • om uw kredietwaardigheid en solvabiliteit te controleren, informatie op nauwkeurigheid te controleren en te verifiëren bij derden;
 • om u te identificeren; ten behoeve van onderzoeksdoeleinden;
 • om gerichte marketing en reclame, (service-­­)updates, nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen te leveren;
 • om u klantenservice aan te bieden waaronder de chatfunctie op de website.

BridgeFund B.V. ontvangt gegevens op basis van uw gebruik van onze producten en/of diensten. BridgeFund B.V. kan aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan uw gegevens, voor zover toegestaan door de wet. Zo wordt uw kredietwaardigheid gecontroleerd door aanvullende informatie over u op te vragen bij een kredietbureau of fraudepreventiebedrijf.

Kennisneming, verbetering en wijziging van uw gegevens

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken. U heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens het recht om vrijelijk en met redelijke tussenpozen een informatieverzoek voor te leggen aan BridgeFund B.V.. Als u wilt weten welke gegevens BridgeFund B.V. over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u een verzoek hiertoe doen door een mail te sturen naar contact@bridgefund.nl.

Persoonsgegevens worden door BridgeFund B.V. niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. BridgeFund B.V. verwijdert uw persoonsgegevens in ieder geval als ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor BridgeFund B.V. ze verwerkt.

Bezwaar verwerking van uw gegevens

Mocht u bezwaar hebben tegen de verwerking van bepaalde (persoons)gegevens of tegen de verstrekking hiervan aan (bepaalde) derden, dan kunt zich hiertegen verzetten door contact op te nemen met BridgeFund B.V.

Verstrekking van informatie aan derden door BridgeFund B.V.

BridgeFund B.V. heeft het recht om de verwerking van de (persoons)gegevens, of delen daarvan, uit te besteden aan (sub)bewerkers.

BridgeFund B.V. en door haar ingeschakelde (sub)bewerkers zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming uw persoonsgegevens niet verstrekken, verhuren of verkopen aan derden, met uitzondering van geanonimiseerde persoonsgegevens die dienen voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. Persoonsgegevens zullen in beginsel uitsluitend door BridgeFund B.V. – daaronder mede begrepen haar medewerkers – alsmede door de aan haar gelieerde ondernemingen worden verwerkt.

BridgeFund B.V. verstrekt echter wel gegevens aan derden indien zij daartoe gehouden is op grond van een dwingendrechtelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Ook wordt een uitzondering gemaakt als er sprake is van wet – ­­ en / of regelgeving, dan wel een justitieel bevel die verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk maken in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare (terroristische) feiten en / of anderszins.

Beveiliging gegevens

BridgeFund B.V. vindt het belangrijk dat uw (persoons)gegevens bij ons veilig zijn. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Indien u vermoedt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan dient u verplicht contact met ons op te nemen.

Links

De website van BridgeFund B.V. kan links bevatten naar websites van derden. Deze sites hebben eigen privacyverklaringen en BridgeFund B.V. is niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens. Gebruikers die persoonlijk herleidbare gegevens verstrekken aan of via deze websites van derden, dienen eerst de betreffende privacyverklaringen te bestuderen.

Wijzigen privacyreglement

Dit Privacyreglement kan in de loop van de tijd worden gewijzigd als er nieuwe functies worden toegevoegd aan de producten en/of diensten van BridgeFund B.V.

Cookie beleid

Ter optimalisering van de dienstverlening maakt BridgeFund B.V. gebruik van cookies. Via cookies verzamelt BridgeFund B.V. informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. De toepassing van cookies kan op elk moment worden in ­­of uitgeschakeld via de instellingen van uw internetbrowser. U geeft BridgeFund B.V. toestemming tot het plaatsen van cookies. Let op: de meeste websites werken niet optimaal bij uitschakeling van cookies. Bekijk hier onze cookieverklaring.

Vragen n.a.v. dit privacyreglement

Indien u vragen heeft over dit privacyregelement, kunt u contact opnemen met ons via contact@bridgefund.nl of Amsteldijk 216, 1079 LK Amsterdam.

Dit privacyregelement is opgesteld d.d. 18-5-2018 en geactualiseerd d.d. 08-03-2021.